Lịch thanh toán theo vốn tự có và chính sách vay ngân hàng:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w0oTFquV6pxh9wlwY3BEKpbkYR8Z-n1X/